přejít na obsah | přejít na navigaci
Úvodní stránka | Mapa stránek | Kontakt
úvod > všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

FAST Solutions s.r.o. vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“). nahoru

2. Smluvní strany

 1. FAST Solutions s.r.o., Pod Vrchem 55, 312 00 Plzeň, IČ: 29112541, DIČ: CZ29112541, Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 25631.

  Bankovní spojení:

  č.ú.: 5949948001/5500

  Kontaktní adresy pro písemný styk:

  1. Poštovní: FAST Solutions s.r.o., Pod Vrchem 55, Plzeň, PSČ 312 00
  2. E-mail: info@fastsolutions.cz
 2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které FAST Solutions s.r.o. poskytuje Služby na základě Smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP. dále jako „Zákazník“.

3. Definice pojmů

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:

 1. Akceptací ze strany Poskytovatele je okamžik Zahájení čerpání Služby není-li ve VOP nebo Smlouvě stanoveno jinak. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a/nebo okamžikem Akceptace řádné a úplné Objednávky Zákazníka Poskytovatelem, není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak.
 2. Autorský zákon: je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění anebo zákon jej nahrazující.
 3. Doba čerpání Služby: je doba účinnosti Smlouvy tj. od Zahájení po ukončení poskytování Služby Poskytovatelem Zákazníkovi.
 4. Fakturační období: je období, na které byla Služba objednána, a na které byla vystavena výzva k platbě a / nebo faktura.
 5. Kontaktní adresa: je poštovní adresa místa a/nebo adresa elektronické pošty uvedená v článku 2.1 VOP.
 6. Kontaktní adresa Zákazníka je poštovní adresa místa a/nebo adresa elektronické pošty vedená v Zákaznickém centru dle ustanovení 3.30 VOP, oznámená způsobem dle ustanovení článku 5.12 VOP.
 7. Občanský zákoník: je zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění, ve znění prováděcích předpisů ; anebo zákon jej nahrazující.
 8. Obchodní zákoník: je zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění, ve znění prováděcích předpisů; anebo zákon jej nahrazující.
 9. Objednávkou je objednávka Služeb Poskytovatele vytvořená Zákazníkem Písemně nebo objednávka Zákazníkem potvrzená. V případě objednávky učiněné Zákazníkem jinak než Písemně (např. po telefonu) je úhrada výzvy k platbě a/nebo faktury – daňového dokladu na první Fakturační období konkrétní Služby považována za potvrzení Objednávky této Služby Zákazníkem ve smyslu tohoto ustanovení. Smlouva a tyto VOP mohou dále definovat, které úkony Zákazníka jsou považovány za novou Objednávku (viz např. 6.1).
 10. Obsah zákaznického serveru (Zákaznická data): je soubor všech dat v části datového prostoru vyhrazené Zákazníkovi mimo dat umístěných do tohoto prostoru Poskytovatelem.
 11. Oznámení (upozornění, notifikace): je oznámení uskutečněné Písemně a zaslané na Kontaktní adresu Zákazníka nebo zveřejněné na WWW stránkách Poskytovatele.
 12. Písemný, Písemně: jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě,
  • listinné nebo
  • elektronické,

  doručené na Kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné / poskytnuté na příslušných WWW stránkách Poskytovatele. Za písemné sdělení dle tohoto ustanovení se považuje také sdělení formou datového souboru vzniklého řádným vyplněním všech potřebných údajů resp. informací Zákazníkem do formuláře na příslušných WWW stránkách Poskytovatele a jeho odeslání podle pokynů Poskytovatele.

 13. Pravidla pro registraci doménových jmen jsou pravidla, kterým podléhá Služba Registrace domény vždy pro danou konkrétní doménu nejvyšší úrovně (TLD) a která vydává a aktualizuje vždy konkrétní správce dané domény nejvyšší úrovně (např. sdružení CZ NIC pro doménu .cz). Tato pravidla jsou dostupná na internetových stránkách správce dané domény nejvyšší úrovně a Poskytovatel nezajišťuje jejich překlad, aktualizaci ani úplnou prezentaci na WWW stránkách Poskytovatele. Zákazník využívající Služby Registrace domény u Poskytovatele je povinen se seznámit s těmi Pravidly pro registraci doménových jmen, kterých se týká Zákazníkova Objednávka.

  Pravidla sdružení CZ.NIC pro registraci doménových jmen v ccTLD .CZ jsou dostupná na webových stránkách sdružení CZ.NIC http://www.nic.cz.

  Pravidla registrace .SK domén jsou dostupná na webových stránkách https://www.sk-nic.sk.

  Pravidla registrace .EU domén jsou dostupná na webových stránkách sdružení EURid http://www.eurid.eu.

  Pravidla registrace vybraných nadnárodních domén jsou dostupná na webových stránkách Internet Corporation for Assigned Names and Numbers http://www.icann.org.

 14. Provoz serveru: je chod Serveru za účelem přenosu dat mezi Serverem a internetem, Servery navzájem nebo mezi Serverem a Síťovou infrastrukturou.
 15. Registrace domény (Registrační Služba, Registrace): je Služba provozovaná Poskytovatelem sloužící pro registraci a údržbu internetových doménových jmen (domén) II. resp. III. řádu pod vybranými TLD (Top Level Domains) registry.
 16. Server: je fyzický server, tzn. počítačový systém v podobě kompaktního hardware, na kterém jsou provozovány internetové služby (HTTP server, FTP server, IMAP server, atd.) specifikované ve Smlouvě.
 17. Síťová infrastruktura: je soubor hardwarových a softwarových prostředků umožňující provoz Serveru.
 18. Službou se rozumí služba poskytovaná Poskytovatelem Zákazníkovi na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP.
 19. Smlouvou se rozumí Písemná smlouva nebo smlouva uzavřená odesláním Objednávky Zákazníkem a její Akceptací ze strany Poskytovatele, na základě které vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP. Součástí smlouvy je vždy poskytnutí kontaktních a fakturačních údajů Zákazníkem v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.
 20. SPAM: za SPAM považuje Poskytovatel každé nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamní) šířené masově internetem nebo v sítích telekomunikačních operátorů formou např. e-mailu, SMS, MMS, příspěvků do diskusní fóra, komentářů, pomocí instant messagingu a dalších komunikačních prostředků.
 21. TLD (Top Level Domain) je doména nejvyšší úrovně a v doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně uvedena na konci (např. .eu, .org, .com) a ccTLD (country-code) je národní doména nejvyššího řádu, tedy doména nejvyššího řádu společná pro domény daného státu či závislého území (např. doména .cz je určena pro počítačové sítě v ČR).
 22. Virtuální server: vzniká rozdělením jednoho fyzického Serveru (datového prostoru, procesorové kapacity, paměti atd.) na více částí, kdy tyto části – Virtuální servery – mohou být poskytovány různým zákazníkům. Na Virtuálních serverech jsou provozovány sdílené webhostingové služby.
 23. VOP: definují obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. V souladu s nimi Poskytovatel poskytuje resp. poskytne Zákazníkovi (na základě Smlouvy) Služby za podmínek definovaných těmito VOP a/nebo Smlouvou. Uzavřením Smlouvy Zákazník schvaluje, že se se zněním VOP seznámil a souhlasí s tím, že se těmito VOP řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud tyto VOP a/nebo Smlouva nestanoví jinak. VOP včetně příloh, ceník služby, písemná smlouva a ostatní smluvní cenová ujednání jsou součástí Smlouvy a tvoří její úplný obsah.
 24. Výpadek provozu serveru: je přerušení provozu Serveru a/nebo Virtuálního serveru.
 25. WWW stránky Poskytovatele: jsou internetové stránky, jejichž obsah spravuje Poskytovatel.
 26. Zahájení čerpání Služby: je okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat Službu, nebo kdy Služba byla dostupná na základě VOP a/nebo Smlouvy.
 27. Zákaznickým serverem se rozumí Server nebo jeho část, která slouží výhradně a plně jednomu Zákazníkovi.
 28. Závadný obsah: jedná se zejména, nikoli však výlučně, o takový Obsah zákaznického serveru, který je v rozporu:
  1. se zákony a právními předpisy závaznými na území České republiky
  2. s dobrými mravy
  3. se zásadami poctivého obchodního styku
  4. se zvyklostmi
  5. s rozhodnutím soudu
  6. právními obyčeji daného jazykového teritoria.

4. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje Zákazníkovi poskytovat Službu dle Smlouvy a/nebo VOP.
 2. Podmínkou poskytování Služby Poskytovatelem je nezbytná součinnost Zákazníka v případech, kdy je vyžadováno doložení dalších náležitostí vyplývajících ze specifik jednotlivých Služeb.
 3. Poskytovatel může odmítnout poskytnutí Služeb a uzavření Smlouvy se Zákazníkem v souladu s platnou právní úpravou, Smlouvou a/nebo těmito VOP, a to zejména z následujících důvodů:
  1. Zákazník odmítá přijmout VOP a/nebo jiné podmínky uvedené v návrhu Smlouvy, včetně zaplacení případné zálohy,
  2. Zákazník odmítá poskytnout údaje vyžádané Poskytovatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé,
  3. dle informací Poskytovatele lze důvodně předpokládat, že Zákazník nebude plnit své závazky,
  4. Zákazník je právně nezpůsobilý k plnění svých závazků,
  5. jednání Zákazníka je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy,
  6. Poskytovatel považuje uzavření Smlouvy za pro něj nevýhodné.
 4. Doručením Objednávky Poskytovateli ani přijetím platby od Zákazníka Poskytovatel negarantuje zahájení provozování Služby a Zákazníkovi tím automaticky nevzniká nárok na Zahájení čerpání Služby viz. 3.26, zejména z důvodu nutnosti ověřit její funkčnost a dostupnost u třetích stran.
 5. V případě existence více souběžných Objednávek na Službu, kterou je z podstaty možno poskytnou jedinému Zákazníkovi (např. registraci jedinečného doménového jména) je pro uzavření Smlouvy a Zahájení čerpání Služby rozhodující Akceptace ze strany Poskytovatele.
 6. Poskytovatel může požadovat, aby Zákazník uvedl informace nezbytné ke zjištění a ověření jeho totožnosti a právní způsobilosti pro uzavření smluvního vztahu s Poskytovatelem.
 7. Poskytovatel se zavazuje informovat Zákazníka (formou Oznámení) o všech okolnostech znemožňujících poskytování Služeb dle Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy Síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Služby poskytovány.
 8. Poskytovatel neověřuje doručení Oznámení ani jiných sdělení Zákazníkovi. Odeslání Oznámení či jiného sdělení na Kontaktní adresu Zákazníka je považováno za doručení. Přijetím těchto VOP bere Zákazník tuto skutečnost na vědomí.
 9. Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb Zákazníkovi dle těchto VOP a/nebo Smlouvy v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele a nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby.
 10. Pokud Poskytovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených Služeb provozována, nebo které s provozem Služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost Služby v jednorázovém rozsahu delším než třicet (30) minut, tak tuto plánovanou odstávku Poskytovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději dvacetčtyři (24) hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce formou Oznámení.
 11. Nestanoví-li Smlouva nebo VOP jinak, souhlasí Zákazník s tím, že Poskytovatel je oprávněn:
  1. uskutečnit přerušení v poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení,
  2. pozastavit nebo omezit poskytování Služby, pokud je poskytování Služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou Poskytovatel nemohl předvídat nebo jí zabránit (zejména vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu Obchodního zákoníku),
  3. dočasně přerušit či omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Zákazníka, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou a/nebo VOP a dochází-li tím k ohrožení funkce resp. funkčnosti zařízení Poskytovatele nebo třetích subjektů.
  Zejména se jedná o výskyt Závadného obsahu a/nebo Obsahu zákaznického serveru
  kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření),
  který lze označit jako SPAM, který slouží k rozesílání SPAMu, odkazuje na SPAM, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování Služeb Zákazníkům, kteří jsou spojování a publikováni v souvislosti s pojmem SPAM,
  který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci Serverů,
  který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele případně jiných osob, který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných subjektů (například prostřednictvím virů, generátorů hesel, anonymizérů, phishingu apod.),
  který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Poskytovatele nebo jeho pracovníků.
 12. V ostatních případech podstatného porušení závazků daných VOP a/nebo Smlouvou a/nebo právními předpisy může Poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování Služby bez předchozího upozornění Zákazníka, popř. po marném uplynutí lhůty, pokud ji Poskytovatel stanoví k odstranění závadného stavu.
 13. Poskytovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka nebo osobních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících údajů a Služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Poskytovatel.

  Za zneužití těchto údajů ze strany Poskytovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedenou Kontaktní adresu před a/nebo po zřízení Služby, ani jejich opětovné zaslání Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení Zákazník požádá.

  Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové kódy z naléhavého technického důvodu i bez souhlasu Zákazníka, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb.

 14. Poskytovatel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu Autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a Smlouvy. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a §66 Autorského zákona.
 15. Poskytovatel potvrzuje, že splňuje všechny zákonem požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.
 16. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, podmínky, vlastnosti, kvalitu a ceny jednotlivých Služeb. V případě závažné změny nepříznivé pro Zákazníka poskytne Poskytovatel Zákazníkovi původní Službu po dobu trvání příslušného Fakturačního období. Po skončení Fakturačního období převede Poskytovatel Zákazníka na jinou, původní Službě co nejvíce odpovídající Službu a informuje o tom Zákazníka Oznámením.
 17. Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování stávajících Služeb z ekonomických důvodu, z důvodu zavedení nových Služeb, změny podmínek na trhu, zkvalitnění Služeb, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž poskytování má být ukončeno, se Poskytovatel zavazuje nahradit jinými obdobnými službami, je–li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. O takové změně informuje Poskytovatel Zákazníka formou Oznámení v přiměřené lhůtě předem.
 18. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Obsah zákaznického serveru.

5. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem Smlouvy, VOP a s Pravidly pro registraci doménových jmen.
 2. Zasláním a/nebo potvrzením Objednávky Zákazník akceptuje tyto VOP a zároveň prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s aktuálními Pravidly pro registraci doménových jmen v rámci těch domén nejvyšší úrovně, kterých se Objednávka týká.
 3. Zákazník je povinen využívat Služby Poskytovatele tak, aby nenarušovaly práva třetích stran a byly v souladu se zákony a právními předpisy závaznými na území České republiky, s dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku, se zvyklostmi nebo s rozhodnutím soudu nebo s právními obyčeji daného jazykového teritoria.
 4. Zákazník je povinen Služby užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP, se Smlouvou a/nebo s případnými pokyny Poskytovatele.
 5. Zákazník je povinen chránit oprávněné zájmy Poskytovatele a třetích osob a nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy, Smlouvou, těmito VOP a/nebo obchodními zvyklostmi.
 6. Zákazník se zavazuje provádět platby za Služby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele.

  Cena Služby je vždy stanovena dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na WWW stránkách Poskytovatele. Tento obsahuje ceny všech poskytovaných Služeb včetně podmínek, za nichž se ceny uplatňují.

 7. Zákazník nesmí provozovat v rámci Obsahu zákaznického serveru Závadný obsah.
 8. Zákazník nesmí šířit SPAM a ani umožňovat jeho šíření prostřednictvím Služeb využívaných u Poskytovatele.
 9. Pokud není uvedeno jinak, má Zákazník možnost kdykoliv změnit způsob provozu nebo rozsah objednané Služby pro další období, zejména přidáním či odebráním jednotlivých komponent Služeb apod., a to v rozsahu, který odpovídá aktuální nabídce služeb Poskytovatele.
 10. Právo zákazníka volně nakládat se Službami, případně je měnit může být ze strany Poskytovatele dočasně omezeno, jestliže:
  1. Poskytovatel má důvodné podezření z nelegálního nakládání se Službami a / nebo ze závažného porušení práv třetích osob v souvislosti s provozem Služby na straně Zákazníka,
  2. soudní nařízení omezuje nakládání se Službami,
  3. je nutné formálně doložit práva Zákazníka nakládat se Službami.
 11. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu ze strany Poskytovatele a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami.

  V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.

 12. S osobními údaji Zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tím není dotčeno právo Poskytovatele použít údaje poskytnuté Zákazníkem, včetně doménového jména a veřejně dostupného Obsahu zákaznického serveru, následujícím způsobem:
  1. použití pro marketing a propagaci služeb a produktů poskytovaných Poskytovatelem, vývoj a zlepšení Služeb poskytovaných Zákazníkům,
  2. uvádění v referencích,
  3. poskytnutí údajů nutných pro provozování Služby třetím stranám – například při registraci domény.
  4. Za použití dle článku 5.12 se považuje rovněž užití e-mailových schránek Zákazníka.
 13. Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté Zákazníkem v souvislosti se Službou mohou být veřejně přístupné (např.: po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databází centrálních registrů domén – tzv. Whois databází).
 14. Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah svého Zákaznického serveru a prohlašuje, že je v plném rozsahu nositelem nebo vykonavatelem autorských práv, práv vyplývajících z ochranných známek a jiných zákonem požadovaných oprávnění souvisejících se Službami Poskytovatele, které Zákazník využívá a souvisejících s obsahem Zákaznického serveru.
 15. Porušení některého z ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Zákazník odstoupil od příslušné Smlouvy dle ustanovení 6.2.4 těchto VOP.
 16. Reklamace se uplatňuje písemně na Kontaktní adresu Poskytovatele určenou k vyřizování reklamací a musí obsahovat detailní popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. V případě uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu, nemá tato odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti faktury – daňového dokladu nebo výzvy k platbě. Na základě kladně vyřízené reklamace proti výši účtované ceny za Službu má Zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny či prodloužení platnosti Služby odpovídající přeplatku.
 17. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Převod bez souhlasu Poskytovatele je považován za neplatný a vůči Poskytovateli za neúčinný. Pokud bude souhlas udělen dodatečně, je převod považován za platný a účinný ke dni udělení souhlasu Poskytovatelem.

Veškeré převody Služby ze Zákazníka na třetí osoby jsou vždy převodem práv i povinností vyplývajících ze Smlouvy Zákazníka a Poskytovatele. Je povinností Zákazníka v takovém případě plně informovat třetí osobu o všech právech a povinnostech vyplývající ze Smlouvy a VOP. nahoru

6. Doba trvání smlouvy

 1. Nestanoví-li Smlouva a/nebo VOP jinak, odpovídá doba trvání smlouvy Době čerpání Služby, v takovém případě je Doba čerpání Služby určena délkou Fakturačního období zvoleného Zákazníkem. Úhrada výzvy k platbě a/nebo faktury – daňového dokladu na další Fakturační období Zákazníkem je považována za nové Zahájení čerpání Služby tzv. prodloužení resp. za zaslání nové Objednávky na další Fakturační období Zákazníkem ve smyslu ustanovení 3.11. těchto VOP. Pokud nedojde k úhradě dle předchozí věty a Zákazník neoznámí před skončením Fakturačního období, že o trvání Služby pro další Fakturační období již nemá zájem, považuje se poslední den Fakturačního období za den odeslání Objednávky dle ustanovení 3.11. těchto VOP.
 2. Smlouva zaniká:
  1. písemnou dohodou smluvních stran,
  2. písemnou výpovědí. K zániku dojde s ukončením sjednaného Fakturačního období, nebo po uplynutí výpovědní lhůty, byla-li stanovena ve Smlouvě,
  3. uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána,
  4. odstoupením od Smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení některé ze smluvních stran. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno třetím (3.) kalendářním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání. Ustanovení odstavce 7.11 se použije obdobně.
 3. Pro účely článku 6.2 se písemnou formou rozumí
  1. podoba listinná, byla-li i Smlouva sjednána v listinné podobě, jinak
 4. Smluvní strany se zavazují vyrovnat veškeré, do té doby neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po zániku Smlouvy. Ustanovení odstavce 7.11 se použije obdobně.
 5. Čerpání Služby se řídí těmi VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení Smlouvy, z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.

7. Platby

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet.
 2. Jakýkoli poplatek, související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoli Poskytovatele. Jedná se především např. o bankovní poplatek za odchozí platbu nebo mezinárodní platbu.
 3. Platba je považována za uhrazenou, pokud je v termínu splatnosti připsána na správný bankovní účet Poskytovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech bankovních poplatků). V případech, kdy platba tyto podmínky nesplňuje, si Poskytovatel vyhrazuje právo nezahájit poskytování Služby, eventuálně omezit, pozastavit či ukončit její poskytování.
 4. V případě prodlení s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den zpoždění platby.
 5. Pokud Zákazník neuhradí platbu po termínu splatnosti ani přes opakované výzvy, je Poskytovatel oprávněn omezit, pozastavit či ukončit i jakoukoliv jinou Službu poskytovanou Zákazníkovi a to i bez před předchozího upozornění.
 6. Po připsání platby Zákazníka na účet Poskytovatele uskutečněné na základě výzvy k platbě vystaví Poskytovatel do patnácti (15) dnů na platbu řádný daňový doklad.
 7. Zákazník souhlasí s tím, že dostatečným doručením daňového dokladu je jeho zaslání na kontaktní adresu elektronické pošty Zákazníka a/nebo v elektronickém formátu (například .PDF).
 8. K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 9. Poskytovatel vrací do třiceti (30) dnů závazky ve výši snížené o bankovní poplatky vzniklé:
  1. odstoupením od Smlouvy, ustanovení odstavce 7.11 se použije obdobně
  2. nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Zákazníka, pokud částka k vrácení přesahuje jedno sto (100,–). Kč Částka nedosahující výše 100,– Kč bude použita na pokrytí nákladů na administrativu spojenou s nesprávně provedenou platbou.
 10. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané Služby zprovozněny až po uhrazení platby za Službu. Pokud platba za objednané služby nebude na účet Poskytovatele připsána do jednoho (1) měsíce ode dne doručení Objednávky Poskytovateli bude celá Objednávka stornována.
 11. Nestanoví-li Smlouva nebo VOP jinak, ztrácí Zákazník v případě ukončení Služby nebo zániku Smlouvy (viz článek 6.2.) v průběhu Fakturačního období nárok na vrácení částky za provozování Služby do konce tohoto fakturačního období.

8. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

 1. Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů vyšší moci, z důvodů uvedených ve Smlouvě, VOP, Objednávce, právních předpisech a/nebo v případech mezi Stranami obvyklými, není vadným plněním Poskytovatele a Zákazníkovi nenáleží práva související s vadným plněním.
 2. Smluvní strany souhlasí a berou na vědomí, že není-li ve VOP a/nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, má poškozená strana nárok na náhradu škody vzniklé činností či opomenutím strany druhé v souvislosti s plněním dle Smlouvy a VOP. Strany mají nárok na náhradu škody pouze ve výši skutečné prokázané škody, nikoliv ušlý zisk.
 3. Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Poskytovatele Zákazníkovi je stanovena na pětinásobek (5×) měsíční úhrady za Službu.
 4. Odpovědnost za škody na straně Poskytovatele při poskytování Služeb dle Smlouvy a VOP není dána:
  1. nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené těmito VOP a/nebo Smlouvou;
  2. pokud Zákazníkem nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované Služby;
  3. pokud je Smlouva vypovězena;
  4. pokud je Služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, které je v rozporu se Smlouvou a/nebo VOP;
  5. pokud Zákazník písemně prokazatelným způsobem nenahlásí vadné plnění Služby nejpozději do dvaceti-čtyř (24) hodin od obnovení Služby;
  6. při využití nebo zneužití Služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je přístup k zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb (ať už o nich Poskytovatel v době využití nebo zneužití Služeb mohl vědět či nikoliv), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterých jsou Služby provozovány;
  7. v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s poskytováním Služeb dle VOP a Smlouvy, nebo uplatňováním těchto VOP a Smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení Smlouvy apod., a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
  8. v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s poskytováním Služeb dle těchto VOP a Smlouvy, nebo uplatňováním těchto VOP a Smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti jejich použití Zákazníkem, a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
  9. v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli Služby Zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím Zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců;
  10. vznikne-li Zákazníkovi nebo jeho odběratelům závazek nebo odpovědnost v souvislosti s:
   1. porušením autorských práv;
   2. jakýmkoli materiálem dodaným Zákazníkem, který porušuje nebo domněle porušuje majetková práva třetí strany;
   3. jakoukoli újmou na zdraví či majetku, způsobenou výrobkem, který byl prodán nebo jinak šířen ve spojitosti se Službou Poskytovatele;
   4. jakýmkoli defektním výrobkem, který Zákazník prodal prostřednictvím Služby Poskytovatele.
 5. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje ve Smlouvě nebo objednávce.

9. Důvěrnost informací

 1. Nestanoví-li Smlouva a/nebo VOP jinak, považují Smluvní strany za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci o sjednání smluvního vztahu, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.
 3. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou poskytnuté jako povinné podklady k registraci domény a které proto byly poskytnuty příslušnému správci TLD či obchodnímu partnerovi, jehož prostřednictvím k registraci dochází.
 4. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na poskytování informací dceřiným společnostem, mateřským společnostem nebo přidruženým společnostem nebo právním či účetním poradcům a auditorům, které musí Strany zavázat k zachovávání téhož stupně důvěrnosti.
 5. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a provozní možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/deši­frování komunikace).
 6. Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve Smlouvě a/nebo VOP stanoveno jinak.
 7. Poskytovatel je oprávněn, v zájmu udržení požadovaných kvalitativních parametrů poskytovaných Služeb a v souvislosti s technologickou povahou provozu sítě internet, monitorovat provoz svých DNS, webových a databázových Serverů včetně IP adres počítačů kontaktujících pomocí celosvětové počítačové sítě internet Servery Poskytovatele; a dále tyto informace archivovat a vyhodnocovat, zejména z důvodů technického zabezpečení provozu Služeb a jejich rozšiřování dle skutečného využití.
 8. Zákazník je povinen při své činnosti týkající se Smlouvy chránit práva k nehmotným statkům Poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití Poskytovatel zajistil Zákazníkovi na základě Smlouvy.

10. Závěrečná ujednání

 1. Platné VOP jsou k dispozici na příslušných WWW stránkách Poskytovatele (viz www.fastsolutions.cz).
 2. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP.
 3. Poskytovatel a Zákazník se dohodli, že o změně VOP bude Poskytovatel informovat Oznámením. V případě Oznámení podstatné změny VOP, která pro Zákazníka představuje jejich zhoršení, má Zákazník možnost ve lhůtě třiceti (30) dnů od odeslání Oznámení vypovědět Smlouvu, dle článku 6.2. V opačném případě se má za to, že Zákazník změny přijal.
 4. Zákazník akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho kontaktní adresu pro elektronickou poštu zasílat informace o poskytování Služeb, které si Zákazník u Poskytovatele objednal, jakož i se zasíláním obchodních sdělení podle § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti).

Zákazník má možnost dodatečně změnit svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím Zákaznického centra Poskytovatele. Tím nejsou nijak dotčena práva Poskytovatele zasílat zákazníkovi na jeho kontaktní adresu pro elektronickou poštu Oznámení a upozornění, která nemají charakter obchodních sdělení.

 1. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.
 2. Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzavřením Smlouvy smluvní strany souhlasí za použití § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí především obchodním zákoníkem, popř. ve spojení s občanským zákoníkem ve smyslu § 261/6 obchodního zákoníku.
 3. VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2010.
 5. Všechny spory vyplývající ze vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo, všechny spory z tohoto vztahu a v souvislosti s ním budou s konečnou platností vyřešeny v rozhodčím řízení před Stálým rozhodčím soudem při Hospodářské Komoře České republiky a Agrární Komoře České republiky a to podle pravidel tohoto stálého rozhodčího soudu. Strany se zavazují uznat rozhodčí nález a bezodkladně jej splnit bez práva na odvolání.